کتاب ملی

جوایز کتاب ملی، مجموعه‌ای از جوایز ادبی هستند که نوامبر هر سال، به نویسندگان آمریکایی که کتابشان در آمریکا و همان سال چاپ شده اعطا می‌شوند. برگزارکننده‌ی این برنامه، یعنی بنیاد غیرانتفاعی کتاب ملی، به برندگان این جوایز به ترتیب سه نشان برنده، فهرست نهایی و فهرست بلند را اهدا می‌کند. جایزه‌ی کتاب ملی به پنج دسته از کتاب‌ها تعلق می‌گیرد: داستانی، غیرداستانی، شعر، ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات ترجمه که از سال 2018 به فهرست منتخب اضافه شد و بهترین اثر ترجمه‌شده را معرفی می‌کند. فهرست بلند نامزدها شامل ده عنوان کتاب در هر دسته و فهرست نهایی، شامل پنج عنوان در هر دسته است. با توجه به اضافه‌شدن دسته‌ی آخر از سال 2018 پنج کتاب، برنده‌ی نهایی این جایزه می‌شوند.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب ملی " شده‌اند: