...

کتاب‌های نوجوان ؛ 9 درسی که به نویسندگان می‌دهند!

کتاب‌های نوجوان

کتاب‌های نوجوان 9 درس به نویسندگان می‌دهند. همه می‌گویند باید زیاد کتاب بخوانید تا نویسنده‌ی خوبی باشید. خیلی‌ها به اشتباه، فقط از ژانری که خودشان می‌نویسند کتاب می‌خوانند. درست است؛ باید ژانر خودتان را خوب بشناسید، ولی معنی‌اش این نیست که از ژانرهای دیگر چیزی یاد نمی‌گیرید. از نوجوانی به بعد، دیگر به سمت کتاب‌های […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.