چطور بايد در دنيا زنده بمانيم؟

کد شناسه :761
چطور بايد در دنيا زنده بمانيم؟
موجودي ندارد
به نظر تو جنگ كار بيهوده اي است؟ تو اصلا سر در نمي‌آوري، چرا پدر و مادرت به گداها پول نمي‌دهند؟ در كلاس تحقيرت كرده‌اند و جرئت نداري درباره‌اش صحبت كني؟ كفرت بالا آمده از اين كه مادرت تمام وقايع مربوط به تو را براي همه تعريف مي‌كند؟ شكي نيست، در زندگي خشونت‌هاي كوچك و بزرگ فراوان است، چه در دنيا، چه در خيابان، چه در مدرسه و حتي در خانه. براي آن كه بتواني در مقابل اين خشونت‌ها از خود دفاع كني، ابتدا بايد آن‌ها را بشناسي. اين كتاب براي كمك به تو نوشته شده است، حالا نوبت توست!