چطور بايد بچه يكي يه دونه زنده بماند؟

کد شناسه :759
چطور بايد بچه يكي يه دونه زنده بماند؟
موجودي ندارد
تاسف مي‌خوري از اين كه خواهر و برادري نداري؟ احساس خفگي مي‌كني و كم حوصله‌اي؟ فكر مي‌كني كه پدر و مادرت توقعات زيادي از تو دارند؟ زندگي در وضعيت تك فرزندي، هميشه هم آسان نيست! تو مركز توجه والدينت هستي، و اين خوشحالت نمي‌كند كه از ديگران مي‌شنوي تو را عزيز دردانه و خودخواه يا لوس و ننر به حساب مي‌آورند... احساس مي‌كني كه كسي تو را درك نمي‌كند. ولي زندگي همه اش ناملايمات نيست! حتي مي‌تواني، در اين وضعيت، امتيازاتي را هم ببيني. خب! اين هم توصيه‌هايي براي غلبه بر ناراحتي‌هاي جزئي و مهم و پيدا كردن راه حل آنها، ببينيم چه كار مي‌كني، حالا نوبت توست!