با خنده ياد بگير -رفيق استرس نداشته باش آروم باش

کد شناسه :1014
با خنده ياد بگير -رفيق استرس نداشته باش آروم باش
افزودن به سبد خريد
تا به حال احساس كرده اي يك مار بوآي بزرگ روي سرت نشسته و دارت سرت را مي چلاند؟ آيا شب‌ها خواب مي‌بيني كه دارند تو را تعقيب مي‌كنند؟ آيا تا به حال فكر رفتن به مدرسه آنقدر تو را نگران كرده كه تقريبا بخواهي بالا بياوري؟ آيا فهرست كارهايي كه بايد انجام بدهي، به طول يك كيلومتر رسيده است؟ جيم شدن از مدرسه و لگد زدن به آجرها درمان هاي خوبي براي استرس نيستند. جيغ كشيدن و داد و فريادكردن هم كمكي نمي كند و حتي فكرش را هم نكن كه موجودات فضايي تو را بربايند. ديگر نبايد يك آدم نگران با اعصاب خراب باشي. نگراني‌هايت را تحت كنترل بگير. اين كتاب به تو ياد مي‌دهد چطور اين كار را انجام بدهي. به داخل كتاب نگاه كن تا اين نكات را پيدا كني: حقايقي درباره استرس(استرس خيلي نابكار است)- داستان هاي عجيب ولي واقعي درباره استرس- بدترين تخفيف دهنده هاي استرس در دنيا(چيزهايي كه نبايد امتحان كني و دلايلش)- روش هايي براي جمع و جوركردن ريخت و پاش‌هاي استرس و بيشتر علاوه بر آن مي‌تواني به جوك‌ها و كارتون‌هاي كتاب نبسم كني، لبخند برني و بلند بخندي. زيرا خنده يك روش عالي براي از بين بردن استرس است.