جسيكا كجاست؟

کد شناسه :1052
جسيكا كجاست؟
افزودن به سبد خريد
اتفاق عجيبي افتاده بود... آنجا... در کلاس جغرافيا. ايزي نگاهي به پشت سرمان انداخت تا مطمئن شود کسي آن اطراف نيست. بعد صدايش را پايين آورد و حرفي زد که پشتم را لرزاند... فکر کنم داشتي نامرئي مي‌شدي. داستان "جسيکا کجاست؟" خواننده را از نامرئي شدن در کلاس جغرافيا تا قرار گرفتن در گروهي که با هم نقشه مي‌کشند، مي‌خندند، شوخي مي‌کنند، اسرارشان را با هم در ميان مي‌گذارند و حرف همديگر را مي‌فهمند با جسيکا همراه مي‌کند... جسيکا مي‌گويد چيزهايي هستند که برايش تغيير کرده‌اند... چيزهاي مهمي که هر کسي نمي‌تواند ببيند.