لرد سياه1- جلوي نابغه خبيث قرن زانو بزنيد

کد شناسه :875
لرد سياه1- جلوي نابغه خبيث قرن زانو بزنيد
موجودي ندارد
درود بر شما، انسان هاي مردني اين كتاب كه نبوغي خيره كننده را به نمايش مي گذارد توسط من، لرد سياه، لويد شيان به رشته ي تحرير در آمده است. دشمن قسم خورده ام من را در جسم نوجواني به دنياي شما فرستاده است. شرم آور است! انتقامي وحشيانه خواهم گرفت! فقط قبل از اين بايد مشقم را بنويسم... اين كتاب را بخريد، وگرنه يكي از مجازات هاي زير در انتظارتان، خواهد بود: حبس در سياهچال نابودي ام انتقال به مخازن مربوطه براي تبديل شدن به سوسيس نفرين طلسم كچلي ناگهاني انتخاب با خودتان است. يوها ها ها!