چطور بايد در بحران بلوغ زنده بمانيم؟

کد شناسه :181
چطور بايد در بحران بلوغ زنده بمانيم؟
موجودي ندارد
فكرها و پيشنهادهاي ساده براي بهتر زندگي كردن در خانواده و اجتماع.مي‌خواهم بدانم اين همه تغيير در چنين سن و سالي عادي است؟ مادرم وسايل شخصي مرا تفتيش مي‌کند و من جايي براي پنهان كردن چيزهاي محرمانه ندارم. صورتم خيلي جوش زده است مسخره‌ام مي‌کنند.