از نگاه نوابغ - پك 6 جلدي

کد شناسه :1918
از نگاه نوابغ - پك 6 جلدي
موجودي ندارد
نويسنده اين مجموعه مي‌خواهد با كتاب‌هايي نه چندان حجيم و به زباني ساده؛ خواننده را با شخصيت‌هاي مهم طرز فكر آنها؛شيوه‌ي زندگيشان و فعاليت‌هاي مهمي كه انجام داده‌اند و آثاري كه از خود به جا گذاشته‌اند؛ آشنا سازد.